حضور مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در مرکز ارتباط مردمی سامد

شناسه آگهی: ۱۵۹۸۹۹۶
شناسه انتشار: ۶۱۹۵
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۳۲/۵۱۵۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴