حضور عوامل اجرایی و نظارتی صندوق سیار
جهت اخذ رای از سالمندان و افرادی که توان حضور در شعبه را نداشته اند