حضور عشایر مرزنشین محله عشایری آقا_ روستای گزخت در راهپیمایی روز جهانی قدس

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور