🔹استاندار خراسان جنوبی از طریق شماره تلفن ۱۱۱ در سامانه سامد استان پاسخگوی مردم شریف استان خواهد بود.
🔹زمان : یک شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹
ساعت ۹ الی : ۱۰:۳۰ صبح