🔹استاندار خراسان جنوبی از طریق شماره تلفن ۱۱۱ در سامانه سامد استان پاسخگوی مردم شریف استان خواهد بود.
🔹زمان : یک شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹

ساعت ۹ الی : ۱۰:۳۰ صبح