🔸آقای ملانوری پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح در سامانه سامد از طریق شماره تماس ۱۱۱، پاسخگوی مستقیم به مطالبات و درخواست های مردم خراسان جنوبی خواهد بود.