حسین ظهوری به عنوان مدیر کل پست خراسان جنوبی از سوی مدیر عامل پست جمهوری اسلامی ایران منصوب شد وی قبل به این به عنوان سرپرست این اداره کل فعالیت می کرده است . پست خراسان جنوبی با نگاهی به ارایه خدمات خود در تمام نقاط استان اعم از شهری و روستایی فعالیت می کند و این امر مدیریت در این جایگاه را حساس می کند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور