این روزها جریان رسانه های که با باد تغییر رویه می دهند در معاونین و مدیران کل و …. استانداری نفوذ کرده اند خبر و هنر د روزهای آتی به بررسی این موضوع می پردازد