با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی حاجی قدیر قیاسی به عنوان سرپرست جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوسف را معرفی شد
علی فرخنده   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی  در دیدار با محمدعلی ایمانی، فرماندار شهرستان خوسف پیرو مسائل و برنامه های فرهنگی هنری پیش رو به بیان مسائلی در این خصوص پرداختند.
نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور