بارها گفته ایم به مدیران ارشد و تاثیرگذار استان در مورد مشکلات گفته ایم بدون اینکه رسانه ای کنیم گویا در این استان پیگیرها جوابگو نیست جدی گرفته نمی شود گویا مدیران ارشد از خود قدرتی ندارند یا ملاحظات برای ایشان جای پیگیری و اجرا را باز نمی گذارد حتی در موراد مختلف یک کارشناس ساده یک معاون برای مدیر ارشد سازمانی تصمیم می گیرد انهم تصمیماتی که در ان سو گیری دیده می شود یا تخریب وجه سازمان. ولی باز هم مردم و ارباب رجوع مشکل دارد نه سیستم . اینجا در خراسان جنوبی سیستم به هیچ صراطی مستقیم نیست اینجا مدیران چه در سیاسی چه منفعتی صرفا یاران خود را می بینند هستند اندکی مدیر که ریشه دار ند و خوش برخورد و محترم ولی نامحترمان در خراسان جنوبی جولان می دهند کسی نیست در برابر انها ایستادگی کند اینجا مثل آب خوردن متهم به ضد نظام و رهبری و دولت از سوی همین نخودی های بی خودی می شوید

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور