برای کاری به جهاد کشاورزی خراسان جنوبی رفتیم مدیر جوان این مجموعه ما را دعوت به بازدید از پروژه ای کرد که در خود جهاد استان اجرا شده بود . با همراهی مدیر این پروژه استفاده از آب خاکستری سازمان را برای استفاده در فضا سبز دیدیم ایده ای هوشمندانه دقیقا مطابق بر صرفه جویی که بر اقلیم منطقه همخوانی داشت . آقای استاندار جا دارد این پروژه را با الگو برداری از تمام در تمام ادارات و سازمان و دانشگاه های بیرجند پیدا سازی کنید و همه را که فضای سبز دارند مکلف کنید این موضوع را اجرایی کنند . نکته جالب ماجرا این است که مدیر جوان جهاد کشاورزی اعلام امادگی کرد که هر سازمان و هر نهادی که بخواهد این طرح را اجرایی کند در مطالعات و اجرا در کنار ان سازمان است آقای استاندار با توجه به صحبت ها صورت گرفته با دکتر جعفری که خود شخصا این پروژه را به سرانجام رسانده بود، با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری این مهم در استان قابل اجرا است و با توجه به حجم بزرگ فضای سبز ادارات موجود یا ایجاد فضای سبز جدید در سازمان و ادارات به نظر می رسد با قاطعیت باید این طرح در استان بخصوص در شهر بیرجند مرکز خراسان جنوبی اجرایی شود

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور