نشست کارگروه سقف تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۲روز گذشته در اتاق شورای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.
دراین جلسه که به استناد ماده سه مصوبه تصویب نامه ۲۹/۰۱/۱۴۰۲هیئت وزیران باحضور اعضای کمیته مذکور: رییس ومعاون درمان دانشگاه، نماینده استانداری، مدیر کل بیمه سلامت بعنوان نماینده سازمان های بیمه گر پایه، نماینده رییس سازمان نظام پزشکی بیرجند و نماینده بیمه مرکزی بعنوان نماینده بیمه های تکمیلی استان برگزارگردید، مسولین دانشگاه با اشاره ای به وضعیت فعلی درمان استان و اهمیت بررسی تعرفه ها از لحاظ جنبه پاسخگویی در پیشگاه خداوند، حق الناس، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقاء انگیزه وخدمت بهترجامعه پزشکی و بعد حاکمیتی ونظارتی پرداختند.
در ادامه پس از بحث،تبادل نظر وپیشنهادات  ونظر اکثریت حاضرین تصمیمات لازم درخصوص تعرفه سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی استان اتخاذ وجهت ابلاغ به جامعه پزشکی استان مصوب شد

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور