این روزها به سراغ مدیران خراسان جنوبی می روی اکثر آنها دایم جلسه هستند و برخی جتی نوبت دیدنشان به یکماه هم می رسد و این یعنی مردمی نبودن این مدیران همیشه جلسه گویا مردم در مرحله دوم قرار دارند چون در انتها این جلسات خروجی قابل قبولی برای مردم ندارد و فقط مدیر این ابلاغ و آن ابلاغ را می گیرد . نکته جالب این که اگر وقتی در محل خدمت هستند به مردمی می رسد که دوستان سیاسی و همفکر آنها است و تعریف اکثر غریب به اتفاق مدیران خراسان جنوبی از مردم دوستان جان است که باید از سفره انقلاب به نان و نوایی برسند و جالب تر که اکثر این دوستان در حیطه خود انچنان متخصص نیستند . کاش استانداری خراسان جنوبی و نهادها مربوطه نسبت به ساماندهی جلسات اقدامات عاجلی را صورت دهد تا مدیران بیشتر در سیستم کاری خود باشند تا در جلساتی که ضرورت ندارد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور