دکتر ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در نامه ای به وزیر کشور
جابه جایی ایشان (معتمدیان) آنهم در سال آخر دولت فعلی به صلاح این استان نیست.

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
دکتر ایزدخواه نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
در نامه ای به وزیر کشور تصریح کرد :
ایشان (معتمدیان) به گواهی عموم نخبگان و فعالان این استان ، طی دوسال مسئولیت خود تحول و تحرک مناسبی را در مسیر سازندگی و پیشرفت این استان زمینه سازی کرده و بدون حواشی سیاسی توانسته با دقت نظر در ظرفیت ها و اقتضائات استان طرح ها برنامه های مفیدی برای توسعه درون زای استان بینند و طبعا با دو سال به سرانجام نمی رسدو تحقق آنها به زمان بیشتری نیاز دارد.
لذا در وهله اول جابه جایی ایشان آنهم در سال آخر دولت فعلی به صلاح این استان نیست.