فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم یک مرحله‌ای با توان ارزیابی کیفی اجرای کار (ارزیابی فشرده)

دانشگاه بیرجند در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبارات عمرانی به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق سامانه تداراکات الکترونیک دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۳۰۲۵۷۰۰۰۰۰۷ واگذار کند. پیمانکاران واجد شرایط متقاضی (حداقل پایه ۵ رشته ابنیه) با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند  جهت دریافت اسناد مربوط از مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ تا مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیک به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه کنند.

پروژه محل اجرا نوع قرارداد مدت پیمان مبلغ برآورد(ریال) براساس فهارس بها ۱۴۰۲ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادات تاریخ بازگشایی
تکمیل بخشی از ساختمان دانشکده هنر دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند براساس سرجمع بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸/۹۶  مورخ ۰۴/۰۵/۹۶ ۸ ماه ۵۹.۱۴۳.۸۲۲.۷۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز      سه شنبه مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۲

تضمین شرکت درمناقصه  ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما بمدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه دانشگاه بیرجند یا واریز نقدی به ۴۸۳۵۴۶۰۷۶ به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک تجارت دانشگاه بیرجند است.

محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه که به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و لازم است پاکت “الف” علاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس شهرستان بیرجند – انتهای بلوار دانشگاه-پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزی- دبیرخانه دانشگاه بیرجند در موعد مقرر تحویل شود.

محل گشایش پیشنهادات سالن جلسات حوزه ریاست

شناسه آگهی: ۱۵۲۱۳۷۵
شناسه انتشار: ۴۱۲۱
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه بیرجند
شماره نامه: ۷
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰