ستاد اجرایی فرمان امام خراسان جنوبی امروز ۴۲ سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند توزیع کرد.

 مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان گفت: امروز ۴۲ سری جهیزیه به ارزش هر سریتوزیع ۵۰ سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند ۲۵میلیون تومان با همکاری مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) بیرجند بین نوعروسان نیازمند در قالب پویش احسانه توزیع شد.

موسوی افزود: همچنین ۱۵۰بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۴۰۰هزار تومان بین نیازمندان مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر توزیع شد.