بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و  یک مرحله ای شماره ۵۳۱۶۷۰۰۵)

 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور  حقوقی و پیمانها – کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ – تلفن :‌ ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر امور پیمانها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

 

موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای شبکه مساکن ملی و روستاها درسطح شهرستان های سربیشه، نهبندان و درمیان به روش pc

شرح مختصر کار : تهیه مصالح و اجرای حدود ۱۴۱۲ متر شبکه تغذیه ۶،۲ و ۸  اینچ و ۵۲۸۰۰ متر شبکه توزیع پلی اتیلن، ۹۶ متر شبکه توزیع فولادی۲ و ۸ اینچ ، نصب ۸۵۰ مورد انشعاب پلی اتیلن ، نصب و راه اندازی یک مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز TBS کابینتی به ظرفیت ۵۰۰۰ مترمکعبی در ساعت در سطح شهرستان های سربیشه، نهبندان و درمیان  به روش PC    از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۵۴)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴- مبلغ تضمین ۱۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ( پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال)- ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.

نکته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور پیمانهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .

 

محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای (منابع داخلی- طرحهای غیر عمرانی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی

 

شرایط متقاضیان :

 • دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تاسیسات و تجهیزات
 • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
 • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲  یا حداقل سال ۱۴۰۱ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
 • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی

تذکر۱  : مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است .

 

 

برنامه زمانی مناقصه :

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۹:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۳
 • اعلام نتایج ارزیابی کیفی :  ۲۵/۰۱/۱۴۰۳
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۸:۳۰روز چهار شنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۸:۳۰روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳
 • زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت ۰۹:۰۰روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

 

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می بایست اسناد مناقصه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۸۰۶۲۹
شناسه انتشار: ۸۴۳۳
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شماره نامه: گ ۴۳ . ۰۰۷ . ۶۳۶۱۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴