شماره:      ۲۲۳۹

تاریخ : ۱۷/۰۳/۱۴۰۲

بسمه تعالی

 

آگهی مناقصه تهیه لوازم و اجرای تاسیسات الکتریکی ، روشنایی و آبنماهای پارک بسیج نهبندان

 

شهرداری نهبندان درنظردارد طبق مجوز شماره ۷۶مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲شورای محترم اسلامی شهرنهبندان انجام امور تهیه لوازم و اجرای تأسیسات الکتریکی،روشنایی و آبنماهای پارک بسیج را از طریق مناقصه عمومی واز طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مناقصه شرکت نمایند.

شرایـط:

۱–موضوع مناقصه: تهیه لوازم و اجرای تاسیسات الکتریکی ، روشنایی و آبنماهای پارک بسیج نهبندان.

۲-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران از طریق سامانه ستاد اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.

۳-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر(با اعتبار حداقل سه ماهه از تاریخ آگهی مناقصه) یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره۳۱۰۰۰۰۲۴۵۸۰۰۰ نزد بانک ملی  به نام شهرداری نهبندان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال که  اصل آن را حداکثر یک روز قبل از بازگشایی پاکات به دبیرخانه شهرداری نهبندان بصورت فیزیکی تحویل نماید.

۴- زمان و محل دریافت اسناد: ازساعت ۸ صبح روز شنبه  مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲لغایت ساعت۱۴ روز دو شنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد).

۵- مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ساعت ۱۴روز شنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲.

۶-شرکت کنندگان در مناقصه بایستی پاکتهای (الف)،(ب)و(ج) اسناد مناقصه را بصورت جداگانه وطبق دستورالعمل در سامانه ستاد بارگزاری واصل پاکت (الف)را تا ساعت۱۴ روز شنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ به آدرس نهبندان-خیابان قائم شرقی-ساختمان مرکزی شهرداری-واحد دبیرخانه ارسال و رسید دریافت نمایند.

۷- زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روز یک شنبه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری نهبندان خواهد بود و حضور کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ،در جلسه آزاد می باشد.

۸- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۹-شهرداری در رد یاقبول هریک از پیشنهادها مختار است.

۱۰-درصورتی که برندگان اول ،دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۱-کسانیکه مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری می باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند.

۱۲- سایر اطلاعات وجزئیات دراسناد مناقصه مندرج می‌باشد

 

مرتضی صادق بختیاری

شهردار نهبندان

شناسه آگهی: ۱۵۱۰۰۸۰
شناسه انتشار: ۳۹۵۶
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری نهبندان
شماره نامه: ۲۲۳۹
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷