مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در بازدید از شرکت دانش بنیان دانشجویار خاوران گفت: نیاز است اطلس فرهنگی استان به صورت مجازی و در راستای معرفی هر چه بیشتر ظرفیت های استان طراحی شود.

علی فرخنده  در بازدید از شرکت دانش بنیان دانشجویار خاوران بیان کرد: نیاز است اطلس فرهنگی استان به صورت مجازی و سه بعدی و در راستای معرفی هر چه بیشتر ظرفیت های استان طراحی شود.

وی با اشاره به پتانسیل های مختلف فرهنگی وگردشگری استان بیان کرد: تهیه اطلس فرهنگی در معرفی و انتقال فرهنگ استان نقش بسزای دارد.

فرخنده با اشاره به فعالیت های شرکت دانش بنیان دانشجویار خاوران بیان کرد: این شرکت، مجموعه ای دانش بنیان دیجیتال بوده که با مجوز نشر دیجیتال رسانه های حامل و برخط از فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین خواستار توجه به صنایع فرهنگی استان شد و افزود: علی رغم پتانسیل استان در صنایعی اعم از پارچه مله، ابعاد فرهنگی این ظرفیت ها مورد توجه قرار نگرفته و به ارزش افزوده نرسیده است

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور