فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شماره مناقصه: ۲۰۰۲۰۹۲۱۲۶۰۰۰۰۱۰

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را ازطریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان مناقصه مدت اجرای کار برآورد اولیه (ریال) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)
تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت بیرجند یک سال شمسی ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

«قیمت­ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد»

توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران، بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا لازم است کلیه مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت­نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نشانی مناقصه­گزار:بیرجـند -خیابان جمهوری اسـلامی ۶ -شرکـت ملی پخـش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی -طبقه دوم- اتاق ۲۱۳

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:یکی از تضامین معتبر در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ یاد شده درجدول فوق و در صورت واریز سپرده نقدی به شماره شبا ۲۳۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۲۵۸۸۰۳۵۰۰۳IR نزد بانک مرکزی به نام شرکت ملیپخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ساعت ۷ صبح روزسه‌شنبهمورخ۱۴/۰۹/۱۴۰۲

مهلت دریافت اسناد مناقصه:تا ساعت۱۸ روز شنبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲

تاریخ برگزاری جلسه توجیهی:روز دو‌شنبهمورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۲ساعت ۱۰ صبحدر محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

آخرین مهلت ارسال پاکاتمناقصه(الف،ب و ج):تا ساعت ۱۸ روز‌سهشنبه مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه (الف، ب و ج)  و محل گشایش پیشنهادها:روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

مدت اعتبار پیشنهادات :سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات

**شایان ذکر است در این مناقصه جهت تعیین مناسب‌ترین قیمت و برنده مناقصه، از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره ۷۹۶-۲/۲۰ مورخ ۱۱/۱۲/۹۹ وزیر محترم نفت (پیوست شده به اسناد مناقصه) استفاده می‌گردد.

** نکته: حداقل تعداد مناقصه‌گران قابل قبول برای مناقصه‌ی فوق، ۲ مناقصه‌گر است.

حداقل شرایط پیمانکاران :

۱- ارائه گواهی تأیید صلاحیت معتبر و مرتبط از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲-  ارائه گواهی تأیید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت

۳- ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت،آگهی تأسیس شرکت ، آخرین تغییرات درروزنامه رسمی،کد اقتصادی و شناسه ملی

۴- ارائه تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی وسوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت

۵- ارائه گواهی نمونه امضاء و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشارآگهی نوبت اول:روزسه‌شنبهمورخ۱۴/۰۹/۱۴۰۲

تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:روز­چهارشنـبهمورخ۱۵/۰۹/۱۴۰۲

شماره تماس در صورت هرگونه ابهام:۴-۳۲۲۱۱۸۶۱-۰۵۶ داخلی ۱۰۴

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۱۷۴۶۰
شناسه انتشار: ۶۳۵۴
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه بیرجند
شماره نامه: ۱۱۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳