بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و  یک مرحله ای شماره    ۵۳۱۳۹۹۸۹)

 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ – تلفن :‌ ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر امور قراردادها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

 

موضوع مناقصه :  تهیه مصالح و اجرای خطوط تغذیه ارتباطی ایستگاه های CGS در سطح شهرستان های قائن و فردوس به منظور تقویت و پایداری شبکه و استمرار گاز در شرایط بحرانی  به روش PC

شرح مختصر کار : انجام کلیه کارهای پروژه تهیه مصالح و اجرای حدود ۴۴۹۴۶ متر شبکه تغذیه “۲ ، ” ۴ ، ” ۶ ، ” ۸ و  “۱۰ به همراه تهیه مصالح ، اجرا و راه اندازی یک مورد سیستم حفاظت کاتدیک مذکور در سطح شهرستان های قائن و فردوس به روش PC از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۱۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۷۷)

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴- مبلغ تضمین : ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( سیزده میلیارد ریال) – ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.

نکته : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .

محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان :

 • دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته نفت و گاز
 • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
 • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
 • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ یا حداقل سال ۱۴۰۰ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
 • ارائه ایران کد کالا الزامی است.

تذکر ۱: مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است .

تذکر ۲ : ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق الاشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .

 

برنامه زمانی مناقصه :

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۰۸:۰۰روز یکشنبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۲
 • اعلام نتایج ارزیابی کیفی :  ۲۲/۰۱/۱۴۰۲
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۹:۳۰روز یکشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۹:۳۰روز  یکشنبه مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲
 • زمان و مکان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ – سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۶۵۵۸۶
شناسه انتشار: ۱۲۶۱
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شماره نامه: گ ۴۳ . ۰۰۷ . ۶۱۵۰۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰