از ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی تنها سه شهرستان در وضعیت آبی کرونایی هستند.

در آخرین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور  با تغییر رنگ دو شهرستان بیرجندو  سربیشه از آبی به زرد و درمیان از نارنجی به زرد ۸ شهرستان بیرجند، سربیشه، درمیان، قائنات، فردوس، سرایان، نهبندان و خوسف در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته اند.

همچنین ۳ شهرستان طبس، بشرویه و زیرکوه آبی هستند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور