اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

خراسان جنوبی

   تمدید فراخوان مزایده اجاره ۵ بنای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی خراسان جنوبی

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده اجاره با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری با کاربری تعیین شده به اشخاص، موسسات ، شرکت ها ،اتحادیه ها وتشکل های صنایع دستی واجد شرایط بومی به شرح ذیل اقدام نماید.

رردیف نام بنا تضمین شرکت در مزایده اجاره پایه سال اول کاربری
    ۱ خانه تاریخی اعتمادی نیا (بیرجند ،بین حکیم نزاری ۸و ۱۰) ۰۰۰/۸۰۰/۱۰ریال ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶ریال خانه نساجی سنتی
    ۲ خانه تاریخی کوزه گران(بیرجند ،جمهوری ۲۷ پلاک ۱۷) ۰۰۰/۸۰۰/۴ریال ۰۰۰/۰۰۰/۹۶ریال خانه سفال
۳ خانه تاریخی رائی فر(بیرجند، جمهوری ۳۱ پلاک ۳ ۰۰۰/۸۰۰/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶ریال خانه رو دوزی های سنتی
۴  خانه تاریخی فیاض بخش (بشرویه، محله میان ده ،جنب مدرسه علمیه) ۰۰۰/۴۰۰/۵ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ریال مرکز توسعه وترویج صنایع دستی
     ۵ خانه  تاریخی تقوی (نهبندان، خیابان یادگار امام) ۰۰۰/۸۰۰/۱۰ریال ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶ریال فعالیت های بوم گردی ،اقامتگاه ورستوران سنتی

لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت شرکت در مزایده ودریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:www.setadiran.irfi به شماره فراخوان … مراجعه نمایند. ضمنا شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ ودیعه رابه حساب شماره ۴۰۸۰۰۲۶۲۰۷۹۵۵۳۴۵بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و ضمانت نامه یا فیش مربوطه رابه آدرس بیرجند خ مدرس ،نبش مدرس۲۳ واحد حقوقی وقراردادهای اداره کل تحویل نمایند.مهلت ومحل دریافت اسناد مزایده:پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ ۸/۱۲/۱۴۰۱تا ساعت ۱۴مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ ارطریق سامانه ستاد به نشانی: www.setadiran.irfi دریافت نمایند.مهلت بازدید از ساعت ۹  الی ۱۴:۳۰ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۲۵/۱۲/۱۴۰۱با هماهنگی معاونت صنایع دستی اداره کل می باشد. مهلت بار گذاری اسناد در سامانه خدمات الکترونیکی دولت تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۲ می باشد .اسناد مزایده راس ساعت ۱۱ صبح  مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ با حضور اعضاء کمیسیون مزایده در محل سالن اجتماعات اداره کل بازگشایی وموضوع مزایده به بالاترین پیشنهاد واگذار خواهد گردید. جهت بازدید از ساختمان مورد نظر با شماره تلفن ثابت ۳۲۲۳۱۳۴۷ -۰۵۶ معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل  در وقت اداری تماس تا هماهنگی لازم صورت پذیرد. ضمنا مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست نسبت به ثبت نام ودریافت گواهی جهت شرکت در مزایده اقدام و برای راهنمایی وثبت نام به دفتر سامانه ستاد به آدرس بیرجند: بلوار شهدای عبادی،سازمان صنعت ومعدن مراجعه نمایند.

امورحقوقی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۴۶۸۷۴۳
شناسه انتشار: ۱۳۱۸
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی(اداره کل)
شماره نامه: ۵۵۵
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱