احتراما باستحضار میرساند بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش مهلت ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت تا روز جمعه ۹۹/۱۰/۲۶ تمدید گردید . ضمنا در بعضی از کد محل های رشته بهداشت محیط . حرفه ای . بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها مدرک کارشناسی ارشد به شرایط احراز اضافه شده است .