نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: اعتکاف یکی از فضاهایی است که علقه های کاذب را کم کرده و انسان به اصل خود یعنی پرستش حق باز می گردد.

آیت الله سید علیرضا عبادی  در دیدار با مبلغین مراسم معنوی اعتکاف اظهار کرد: انسان به صورت فطری حس پرستش دارد که قرآن کریم نیز در آیات متعددی بر این نکته تأکید می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه انسان نمی‌تواند از پرستش شانه خالی کند، بیان کرد: شاید انسان به واسطه هواهای نفسانی از پرستش حق و بندگی خدا دوری کند ولی به واسطه احساس نیاز به پرستش، شخص پرست، پول پرست و شهوت پرست خواهد شد.

عبادی گفت: اعتکاف یکی از فضاهایی است که علقه های کاذب را کم کرده و انسان به اصل خود که همان پرستش حق است، باز می‌گردد.

وی با تأکید بر اینکه تمام دین خدا بر محور «حب و عشق» است، یادآور شد: غیر از خداوند هیچ حُسن و زیبایی وجود ندارد و همه زیبایی‌های عالم از طبیعت و.. جلوه‌ای از حُسن الله و خالق هستی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طبق آیات خداوند الله نور آسمان و زمین است که با تابیدن خود بر هستی به آنها زیبایی و حُسن می‌دهد، یادآور شد: هستی به طور ذاتی از خود زیبایی ندارد و همه تابش نور الهی است.

عبادی با اشاره به اینکه در اعتکاف انسان از ظلمات نفس فاصله می‌گیرد، گفت: امروزه بیش از همه چیز بصیرت مهم است که با توجه به آن بتوانیم راه حق از غیر آن را تشخیص دهیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور