این روزها بحث شهر شدن دو روستای در بیرجند است دو روستایی که عملا روستا نیستند هر کدام دوشهرک بزرگ که جمعیت بیمشاری از شهر بیرجند را در خود جای داده اند و اینکه هر کدام از این دو به اصصلاح روستا بزرگ تر از خیلی از شهرهای کوچک خراسان جنوبی به حیث جمعیتی می باشند این امر شهر شدن یا نشدن این مجموعه ها را دوگانه ایی کرده است یک چرا در ادوار گذشته این امر اتفاق نیفتاده است دو اینکه چرا الحاق به شهر بیرجند نشده اند و یا نمی شوند . مسولین به هر صورت باید مزایا و معایب شهر شدن این شهرک ها را برای مردم بازگو وتبین کنند این روزها تبیین در خراسان جنوبی رنگ باخته است در کنار این دو روستا شهرک روستای اقماری چهکند هم این وضعیت را دارد با این تفاسیر که این شهرک اقماری شکل شمایل شهری بیشتری دارد و باید در این تقسمیات در نزدیکی شهر بیرجند مورد توجه قرار بگیرد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور