تقدیر از مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در حمایت ارزشمند از روابط عمومی در تمامی عرصه ها