بعد از سالها در خراسان جنوبی مصوبه دانشکده دوم علوم پزشکی در قاینات اخذ و ابلاغ شد در دومین شهر بزرگ و پر جمعیت خراسان جنوبی این مصوبه یک قدم به جلو در راه عدالت در پزشکی بود امری که باید سالها پیش اتفاق می افتاد . باید استان چند دانشکده علوم پزشکی می داشت در شهرستان های مختلف و این امر باید پیگیری شود اما عده ای در این میان بر طبل تفرقه می زنند و درایامی که به هر دلیلی باید استان در آرامش باشد حرف از اختلافات شهرستانی می زنند و . حرف های که نشان از تفرقه افکنی دارد تا مطالبه گری بحق . باید مطالبات شهرستان استان پیگیری شود و می شود و در استان خراسان جنوبی حقی از شهرستان های پایمال نمی شود و این موضوع منتفی است اما عده ای دنبال جنجال و ناامن کردن جو روانی و آرامش استان هستند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور