#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

تعدادی از راه های انتقال کرونا که با مراقبت می شود جلوی آنرا گرفت