آقای استاندار نمونه ای از نمونه هایی که رفتید!!! با افتخار دیده اید و به شما ظاهر خوش اب و رنگ نشان داده اند و گفته اند . تعاونی مسکن مذکور مشتی نشانه خروار است هنوز مردمی در این خانه ها هستند در دل شهر نه آب دارند نه گاز کاش با درایت شما مسولین یاد بگیرند که با اعتماد مردم بازی نکنند .