تصاویری از حضور مردم نهبندان برای دیدار با رییس جمهور