معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوب با بیان اینکه سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری در خراسان جنوبی  ۱۸ هزار و ۶۵۱ هکتار است، گفت : از ۲۴ اردیبهشت تاکنون،  ۱۲ هزار و ۷۹۹ تن گندم از کشاورزان خریداری و ثبت سامانه بانک شده است.

مهدی عصمتی پور افزود:  ۲۲ میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان  هزینه خرید گندم به کشاورزان استان پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه گندم کاران با جهاد کشاورزی همکاری کرده و گندم مازاد بر نیاز خود را به این سازمان تحویل داده اند، گفت: گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در  ۱۹ مرکز خرید در شهرستانها خریداری شد