بسمه تعالی

آگهی تجدید مزایده اسقاط

اداره آموزش وپرورش شهرستان درمیان در نظر دارد اموال اسقاطی خود را از طریق تجدید مزایده عمومی به صورت اسقاط به فروش برساند متقاضیان محترم می توانند جهت ملاحظه ودریافت فرم شرایط شرکت در تجدید مزایده عمومی اسقاط (اسناد)از تاریخ انتشار آگهی (۳۰/۰۶/۱۴۰۲) تا تاریخ (۱۶/۰۷/۱۴۰۲) به سامانه تدارکات الکترونیکی دو لت (ستاد)به آدرس اینترنتیwww.setadiran.irمراجعه نمایند .در غیر این صورت قادر به ارائه پیشنهاد قیمت تا آخرین مهلت بارگزاری اسناد (۱۷/۰۷/۱۴۰۲)نخواهند بود.همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با (شماره تلفن ۰۵۶-۳۲۱۲۱۲۶۸۰۹۱۵۱۶۳۵۶۰۱اداره پشتیبانی وخدمات )تماس حاصل فرمایند.

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان درمیان

شناسه آگهی: ۱۵۷۲۱۴۰
شناسه انتشار: ۵۹۰۶
شماره م / الف: 

سازمان: آموزش و پرورش درمیان
شماره نامه: ۱۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹