فراخوان مزایدهای   نوبت اول

تجدید دوم مزایده اجاره غرفه با کاربری انبار در محل پایانه بار بیرجند در استان خراسان جنوبی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی واگذاری ( اجاره ) فی مابین متقاضیان واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اقدام نماید ، لذا متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از ساعت ۰۰/۱۲ روز دو شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۲ به درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس و اطلاعات دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص مزایده :

خراسان جنوبی– بیرجند– نبش خیابان غفاری ۲۵– اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶   کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

—————————————————————————

فراخوان مزایدهای   نوبت دوم

تجدید دوم مزایده اجاره غرفه با کاربری انبار در محل پایانه بار بیرجند در استان خراسان جنوبی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی واگذاری ( اجاره ) فی مابین متقاضیان واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اقدام نماید ، لذا متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از ساعت ۰۰/۱۲ روز دو شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۲ به درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس و اطلاعات دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص مزایده :

خراسان جنوبی– بیرجند– نبش خیابان غفاری ۲۵– اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶   کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

شناسه آگهی: ۱۶۴۲۸۵۲
شناسه انتشار: ۶۷۸۴
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳