فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی  نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید :

شماره موضوع مدت مبلغ برآورد فهرست بهاء مورد استفاده مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۱۱۳/۱۴۰۲ تجدید اول مناقصه اصلاح و ایمن سازی قوس کیلومتر ۶۸ محور بیرجند – قهستان (پیچ وک)

در استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۲۰.۸۹۸.۸۲۴.۵۱۳ ریال فهرست بهاء رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن

 سال ۱۴۰۲

۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۴/۱۴۰۲ مناقصه انجام عملیات تعمیرات اساسی پل های محور طبس – یزد

در حوزه استحفاظی استان خراسان جنوبی

۱۸ ماه ۱۱۹.۷۴۴.۱۳۷.۳۱۵ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۵.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۵/۱۴۰۲ مناقصه خرید تابلو و علائم ایمنی

جهت  استان خراسان جنوبی

۱۰ ماه ۹۹.۹۹۵.۳۰۹.۶۵۵ ریال خدمات فاقد فهرست بها ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۶/۱۴۰۲ مناقصه خرید انواع تایر مورد نیاز ماشین آلات

 جهت  استان خراسان جنوبی

۲۰ روزه ۳۵.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال خدمات فاقد فهرست بها ۱.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۷/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات حفاظتی اسکراب سیل در سطح راه های شریانی و اصلی

 استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۱۲۸.۹۸۵.۷۰۵.۶۸۳ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۶.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۸/۱۴۰۲ مناقصه اصلاح و ایمن سازی رمپ های ورودی و خروجی و دوربرگردان های مجتمع خاطره شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی ۱۸ ماه ۲۱۴.۴۱۹.۹۳۹.۴۵۷ ریال فهرست بهاء رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن

 سال ۱۴۰۲

۱۰.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۹/۱۴۰۲ تجدید اول مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه مرزی ماهیرود

در استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۵۳.۳۵۲.۲۰۳.۲۳۴ ریال خدمات فاقد فهرست بها ۲.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

      ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :

  • جهت مناقصه های ( ۱۱۳/۱۴۰۲) و ( ۱۱۴/۱۴۰۲) و ( ۱۱۷/۱۴۰۲) و ( ۱۱۸/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
  • جهت مناقصه ( ۱۱۵/۱۴۰۲) و ( ۱۱۶/۱۴۰۲) فروشندگان حقوقی و یا حقیقی دارای گواهی صلاحیت معتبر تولید و یا دارای پروانه کسب معتبر از صنف مربوطه ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
  • جهت مناقصه ( ۱۱۹/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای گواهی صلاحیت معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه های فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز یکشنبه تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲  لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز پنج شنبه تاریخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه های فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه تاریخ  ۰۳/۱۱/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت مناقصه های فوق  از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۰۸ صبح روز چهار شنبه  تاریخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۲

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی        شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶            کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

 

 

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی   نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) برگزار نماید :

شماره موضوع مدت مبلغ برآورد فهرست بهاء مورد استفاده مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
۱۱۳/۱۴۰۲ تجدید اول مناقصه اصلاح و ایمن سازی قوس کیلومتر ۶۸ محور بیرجند – قهستان (پیچ وک)

در استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۲۰.۸۹۸.۸۲۴.۵۱۳ ریال فهرست بهاء رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن

 سال ۱۴۰۲

۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۴/۱۴۰۲ مناقصه انجام عملیات تعمیرات اساسی پل های محور طبس – یزد

در حوزه استحفاظی استان خراسان جنوبی

۱۸ ماه ۱۱۹.۷۴۴.۱۳۷.۳۱۵ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۵.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۵/۱۴۰۲ مناقصه خرید تابلو و علائم ایمنی

جهت  استان خراسان جنوبی

۱۰ ماه ۹۹.۹۹۵.۳۰۹.۶۵۵ ریال خدمات فاقد فهرست بها ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۶/۱۴۰۲ مناقصه خرید انواع تایر مورد نیاز ماشین آلات

 جهت  استان خراسان جنوبی

۲۰ روزه ۳۵.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال خدمات فاقد فهرست بها ۱.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۷/۱۴۰۲ مناقصه اجرای عملیات حفاظتی اسکراب سیل در سطح راه های شریانی و اصلی

 استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۱۲۸.۹۸۵.۷۰۵.۶۸۳ ریال فهرست بهاء رشته راهداری

 سال ۱۴۰۲

۶.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۸/۱۴۰۲ مناقصه اصلاح و ایمن سازی رمپ های ورودی و خروجی و دوربرگردان های مجتمع خاطره شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی ۱۸ ماه ۲۱۴.۴۱۹.۹۳۹.۴۵۷ ریال فهرست بهاء رشته راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن

 سال ۱۴۰۲

۱۰.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱۹/۱۴۰۲ تجدید اول مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای پایانه مرزی ماهیرود

در استان خراسان جنوبی

۱۲ ماه ۵۳.۳۵۲.۲۰۳.۲۳۴ ریال خدمات فاقد فهرست بها ۲.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

      ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران :

  • جهت مناقصه های ( ۱۱۳/۱۴۰۲) و ( ۱۱۴/۱۴۰۲) و ( ۱۱۷/۱۴۰۲) و ( ۱۱۸/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
  • جهت مناقصه ( ۱۱۵/۱۴۰۲) و ( ۱۱۶/۱۴۰۲) فروشندگان حقوقی و یا حقیقی دارای گواهی صلاحیت معتبر تولید و یا دارای پروانه کسب معتبر از صنف مربوطه ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.
  • جهت مناقصه ( ۱۱۹/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی دارای گواهی صلاحیت معتبر از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه می باشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه های فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز یکشنبه تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲  لغایت ساعت ۰۰/۱۲ روز پنج شنبه تاریخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه های فوق از سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۱۲ روز سه شنبه تاریخ  ۰۳/۱۱/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت مناقصه های فوق  از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰۰/۰۸ صبح روز چهار شنبه  تاریخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۲

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی        شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶            کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

شناسه آگهی: ۱۶۳۶۹۸۰
شناسه انتشار: ۶۷۱۰
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴