۱۳کیلومتر از باند دوم جاده بیرجند – قاین تا سه هفته آینده زیر بار ترافیکی می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: هم اکنون خط کشی و علائم گذاری این ۱۳ کیلومتر از باند دوم در محور بیرجند – قاین در حال انجام است.
داعی افزود: ۱۰کیلومتر باند دوم دیگر از این مسیر هم آماده آسفالت و ۲۲کیلومتر دیگر عملیات اجرایی آن آغاز شده است و هم اکنون ۴۵درصد پیشرفت دارد.
طول محور بیرجند – قاین ۱۰۷کیلومتر است که هم اکنون ۵۵کیلومتر آن، دوبانده شده است.