مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به گرمای شدید هوا و خشکسالی بی سابقه در استان گفت: نیازمند اعتبار ویژه برای آبیاری تاغزارهای استان هستیم.

علیرصا نصرآبادی اظهارکرد: در بازه زمانی سال ۹۹ و ۱۴۰۰ توجه ویژه ای به مباحث بیابان زدایی در استان شده است.

وی از اجرای ۴۵ هزار هکتار مدیریت جنگل های دست کاشت و احیای طرح های بیابانی در استان خبر داد و بیان کرد: بعد از عملیات کاشت آبیاری مداوم این گونه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی اظهار داشت: متاسفانه اواخر سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ با توجه به خشکسالی بی سابقه در استان و گرمای شدید هوا نیاز به آبیاری در فاصله زمانی کوتاه تر داشته ایم.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات برای آبیاری این گونه ها ادامه داد: تاغزارها یکی از عوامل مهم در تثبیت شن های روان هستند که نیاز است دستگاه های استانی و ملی توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند تا گونه های کاشت شده دچار آسیب نشوند.