معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از انتخاب بیمارستان رازی به عنوان مرکز برتر در زمینه آموزش و پیگیری بیمار خبر داد

: دکتر علی اکبر اسماعیلی در این خصوص افزود:بر اساس ارزیابی که از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است، واحد آموزش و پیگیری بیمار مرکز آموزشی پژوهشی درمانی رازی بیرجند به عنوان واحد برتر در کشور انتخاب گردیده است.

وی با اظهار اینکه افزایش رضایتمندی مردم و بیماران از اولویت های ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های استان است خاطرنشان کرد: جا دارد از حمایت های ریاست دانشگاه و تلاش های مستمر مسئولین و پرسنل شاغل در بیمارستان رازی و مدیریت پرستاری دانشگاه در دستیابی به این موفقیت قدردانی نمایم.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور