صبح امروز بیرجند با ۲ درجه زیر صفر و سربیشه با ۵ درجه زیر صفر دومین مرکزاستان و شهر کشور بودند .

کارشناس هواشناسی گفت: امروز نیز سرما ویخبندان شبانه را در منطقه شاهد

بیرجند وسربیشه دومین مرکز و شهر سرد کشور بودیم.

نخعی افزود: در ۸ مرکز شهرستان به جز طبس، سرایان و فردوس کمیته دما صفر و زیر صفر در جه رسیده است.

وی گفت: طی ۴۸ ساعت آینده روند تغییرات دما افزایشی است.

کارشناس هواشناسی افزود: انتظار داریم که از شدت سرما و یخبندان شبانه کاسته شود.

نخعی گفت : به تناوب تا اوایل هفته آینده افزایش ابر قابل پیش بینی است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور