تصادف امروز بیرجند  عکس ارسالی مخاطب آقای کمالی

بیرجند مرکز خراسان جنوبی نیاز به تجدید نظر در وضعیت ترافیکی و رویکرد جدید در فرهنگ ترافیک دارد