این روزها حدود یک ماهی است از انتخاب شهردار منتخب شورای شهر بیرجند گذشته است و احساس می شود پروژهای عمرانی ،فرهنگی و ورزشی شهر بیرجند که یا متولی مستقیم آن شهرداری است و یا مشارکت در آن دارد بسیار محدود شده است و کمتر بخصوص در حوزه عمرانی اتفاقی را شاهد هستیم و شاید هم اطلاع رسانی درست انجام نشده است !!!

بیرجند مرکز خراسان جنوبی در کما و سکون ، آیا فعالیت شهری شهرداری و شورای شهر شروع می شود