آقای قاضی از دهه پنجاه بیایید برون !!! بیرجند شهر علم ، فرهنگ ، هنر،تاریخ با مردمان آرام و تمیز ترین شهر ایران تبعید گاه نیست