#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

این روزها بیرجند مرکز خراسان جنوبی با جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر بوی از استقبال از بهار را حس نکرده است .گویا این وسط فقط مردم مهم نیستند. راحت می شود سیاست بازی و سیاست زدگی را در تصمیمات متولیان امر دید ،راحت می شود دید که هر کسی مسولیت های خود را برگردن دیگری می اندازد راحت می شود دید که تصمیمات شخصی و شهر را بی بهار کرده است شهری که نیاز به نشاط اجتماعی دارد نیاز به حرکت دارد . آقای استاندار مردم این دیار همیشه در تمام ادوار انقلاب اسلامی سربلند بوده اند این برخورد ها حق این مردم نیست حداقل شما اگر همه مسایل را رصد می کنید به این رخوت در شهر بیرجند پایان دهید این شهر نیاز به نشاط اجتماعی دارد