#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

به پاس زحمت پزشکان و پرستاران و کادر درمان لطفا پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم