🔸رحیمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس بهره برداری از باتری های پنج و شش کک و دیگر پروژه های مهم کشور و شهرستان در معرفی این ظرفیت ها از سرمایه گذاران دعوت کرد تادر بخش های مختلف برای حضور در شهرستان طبس استفاده کنند تا شاهد پویایی هرچه بیشتر این شهرستان کویری باشیم

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور