گزینه انتخابی شورای شهر بیرجند هم همچنان درانتظار تصمیم وزیر کشور است
🔸متاسفانه با وجود اینکه ۲ ماه ونیم از تشکیل شورای شهر بیرجند گذشته، هنوز شهردار شهر بیرجند مشخص نیست و شورای این شهر نیز در خصوص ابهامات این مسئله پاسخگو به افکار عمومی و رسانه ها نیست.
🔸تا زمان تعیین شهردار خیلی از برنامه‌ها قابلیت اجرا ندارند، مدیریت شهری بی متولی می‌ماند؛زیرا سرپرست شهرداری براساس قانون اختیارات کافی در برخی امور همچون تصویب مصوبات بلند مدت را ندارد.