بزودی در خبر و هنر منتشر می شود عدم صداقت مسولین در جشنواره زرشک حتی در ذکر نام این جشنواره ملی صداقت نیست !!!! خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل