بر فرش نشستن آیت الله رییسی با سادگی تمام نشان از مردمی بودنی دارد که سالهاست گم بوده است .