مهندس سعید کسرائی نیا. مشاور کسب و کار و بیزینس کوچ. منتور ۵ رویداد. کارآفرینی, کسب و کار و مدیر  ایپالس خراسان جنوبی گفت

برگزیدگان چهره های شاخص سال ایپالس مشخص شدند وی گفت در این دوره رویداد از چهار نفر از کارآفرینان خراسان جنوبی تقدیر شد

جناب آقای مهندس سید محمد حسین زینلی مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر
چهره ماندگار سال ۱۴۰۲ ایپالس

جناب آقای مهندس ناصر محمدپور بنیانگذار محترم و خالق دهکده ی گردشگری بادامشک
ارزش آفرین ترین کسب و کار سال ۱۴۰۲ ایپالس

جناب آقای رضا فروزانفر مدیرعامل محترم شرکت فروزان بیرجند و برند کاکل زری
برترین اقدام توسعه ای و اشتغال آفرین سال ۱۴۰۲ ایپالس

جناب آقای مهندس سلمان محمد دوست مدیرعامل محترم مجتمع مکانیزه شتر مرغ آویجان و فرآورده های گوشتی تاپو
برترین کسب و کار در حال رشد سال ۱۴۰۲ ایپالس