معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از برگزاری مانور آمادگی در برابر زلزله در شهرستان طبس خبر داد این مانور با محوریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس به منظور ارتقا سطح آمادگی نیروها و هماهنگی بین بخشی دستگاههای اجرایی شهرستان و ارتقا خدمات بهتر به افراد آسیب دیده در زمان بلایای طبیعی و بحران ها ، مانور مشترک عملیاتی آمادگی در برابر زلزله در روستای کریت با مشارکت تیم های عملیات بهداشتی شهرستان طبس ، فردوس ،سرایان و بشرویه و نهادها و دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار گردید.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور